Dišavna kroglica Red Jasmine

9,99 

  • Red Jasmine / rdeči jasmin  ima cvetlični vonj jasmina, magnolije in cvetnih listov vrtnice z lesno karamelno noto
  • Edinstvena dišavna krogla je narejena iz bogato dišečih, povezanih biserov
  • Ob neprekinjenem delovanju odišavlja prostor do 4 tedne
  • Intenzivnost dišave: 1 od 3
  • Primerna za enostavno odišavljanje prostorov z uporabo z osvežilniki zraka Lina, Nina in Tina
  • Dimenzije: 47 x 47 x 47 mm
  • Teža: 0,04 kg
Šifra: 7630850300154 Kategorija:

Opis

Dišeča kroglica – Rdeči jasmin

Osvežilec zraka

eBull d.o.o., Velika Ligojna 32a, 1360 Vrhnika, Tel.: 059 047 040, e-mail: narocila@ebull.si

Sestavine: reakcijska zmes 2-metilbutil salicilat in pentil salicilat, α-metil-1, 3-benzodioksol-5-propanal, benzil orto hidroksil benzoat, Formaldehid ciklododecil etil acetal, 7-metil-2h-benzo-1,5-dioksepin-3(4h)-on, 2-metil-3- (para-metoksi fenil) propanal, 3-fenilpropen-2-ol-1, 3,7-dimetil-6-okten-1-ol (dl-citronelol), Kumarin, trimetil-1,3-cikloheksadienil-2-butenon, 3,7-dimetil-1,6-nonadien-3-ol (etil linalool),  trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ol (geraniol), e- in z-oksacikloheksadek-12(+13) -en-2-on, 1,3-benzodioksol-5-karboksaldehid /piperonal, beta, gamma-hexenyl salicylate. 7-acetil- (1,8) -oktahidro-1,1,6,7- tetrametilnaftalen, 2- (4-terc-butilbenzil) Propionaldehid, Limonen, Linalol, Linalil acetate, 3-metil-4- (2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il) -3-buten-2-on

Navodila za varnost in tveganja:

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi, H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju,

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno,

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči, H315 Povzroča draženje kože,

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože, H318 Povzroča hude poškodbe oči,

H319 Povzroča hudo draženje oči, H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico,

H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka,

H400 Zelo strupeno za vodne organizme,

H410 Zelo strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki,

H411 Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki,

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Ukrepi za prvo pomoč:

Vdihavanje Če je nezavesten, ga postavite v položaj za okrevanje in poiščite zdravniško pomoč.

Če simptomi ne prenehajo, pokličite zdravnika.

Stik s kožo Sperite z vodo.
Očesni stik V primeru stika z očmi takoj sperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.

Odstranite kontaktne leče.

Zaščitite nepoškodovano oko.

Med spiranjem imejte široko odprte oči.

Če draženje oči ne preneha, se posvetujte s strokovnjakom.

Zaužitje Ohranite dihala čista.

Takoj sprožite bruhanje in poiščite zdravniško pomoč.

Ne dajte mleka ali alkoholnih pijač.

Nezavestni osebi nikoli ne dajte ničesar skozi usta.

Žrtev takoj odpeljite v bolnišnico